دختر گلم نازنين زهرا

دختر

  دختر چه نازه دختر           نغمه و سازه دخــتر تو باغ مــــــهربونی            چه یکه تازه دخــــتر دختر گل امیـــــده             نگـــین و مــــرواریده هزار هزار ماشاالله            ببین چه قد کشیده دخــــتـــر گــلابتون ِ            همــــدل و مــــهربونه چشاش دو تا ستاره         دلش یه آ...
28 بهمن 1392

جلسه غيبت...

جلسه غيبت موضوع جلسه:بردن آبروي مومن رئيس جلسه: شيطان دبير جلسه: نفس اماره منشي جلسه: هواي نفس زمان جلسه:هر جا خدا فراموش شود پذيرايي جلسه: گوشت مردار از شرکت در اين جلسه جداً خودداري فرماييد ...
21 بهمن 1392

باید بدانيم که ...

  باید بدانيم که : از خدا   خواستن   عزت   است اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود   حکمت   است از خلق   خدا   خواستن   خفت   است اگر برآورده شود منت است اگر نشود   ذلت   است    پس هر چه می خواهيم از خدا بخواهيم و در نظر داشته باشيم که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکن ها فقط برای ما است   پروردگارا یاریمان کن تا بیاموزيم تنها درسی را که به آن نیازمنديم همانا ان درس   توکل به توست ! ...
21 بهمن 1392

سه چیز مهم...

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم   سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ، خیال   از سه چیز خود را نگهدار : افسوس ، فریاد ، نفرین کردن سه چیز را بکار بگیر : عقل ، همت ، صبر   اما سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم   و سه چیز را هیچوقت فراموش نکن : خدا ، مرگ ، دوست ...
21 بهمن 1392

آينه

آینه پرسیدکه چرادیر کرده است؟           نکنددل دیگری اورا اسیرکرده است؟                        خندیدموگفتم او فقط اسیرمن است.               تنها دقایقی چندتأخیر کرده است.  گفتم امروز هوا سردبوده است شاید                    موعدقرارتغییرکرده است.    خندیدبه سادگیم و آینه گفت:                 احساس پاک تورازنجیر کرده است.    ...
14 بهمن 1392

دندون سوم و چهارم

دختر ناز من در تاريخ92.10.28 فهميدم که دو تا دندون زيبا ديگه در اوردی الهی فدات بشه مامانی با اون دندونهای نازت که هر وقت بهت ميگم نازنين کو دندونات نشون ميدی مامان فدات بشه دوست دارم مامانی خيلی زياد ...
5 بهمن 1392
1