دختر گلم نازنين زهرا

دنيای من

اگر به من بگویی هشتاد بار دور دنیا بچرخ.   هشتاد بار دور مادرم میچرخم.   چون مادرم دنیای من است...     مادر... ...
30 ارديبهشت 1393

درد دل مادر

دخترم دوستت دارم دخترم به توزندگی را خواهم اموخت اما خودت بهتر ازمن بیاموز درست زندگی کردن را بیاموز اگر دلت شکست اشک درمانش خواهد بود اگر ترسیدی توکل به معبودت درمانت میشود دخترم بیاموز که مهربانی دلیل نمیخواهد اما به  انسان مهر ورزیدن حتما دلیل میخواهد ....حتما دلیل میخواهد ...با کدام پرنده پریدن فکر میخواهد دخترم عشق منطق نمی شناسد اما چگونه عاشق باشی دلیل میخواهد دخترم دنبال نام نباش که مهربانی به مهربانترین مخلوقات خدا ترا نامی خواهد کرد دخترم ترا نامی نیک نهادم و دوست دارم که تورا درخوشنامترین مردم در نزد خدا ببینم هرچند اگر آن زمان در کنارت نباشم اما در اسمان خدا ترانظاره خواهم کرد دخترم خوب باش بادلیل وگاهی بیدلیل دخترم فکر خوب ...
28 ارديبهشت 1393

دختر نازم

سلام عزيز مامان الان چند وقتی بود که درگير مادر بزگت بوديم بررای همين وقت نکردم برات چيزی بنويسم دختر ديگه برای خودت خانمی شده ای شيطونی رو به حداش رسوندی بازی ميکنی ميرقصی از ديوار راست هم بالا ميرودی دوست دارم مامانی فقط خيلی کم غذا ميخوری نمی دونم چکار کنم فقط ميتونم بگم عاشقتم ناز نازی   ...
28 ارديبهشت 1393
1