دختر گلم نازنين زهرا

خاطرات گذشته

دختر نازم نازنين ببخش مامان رو که اين چند وقت نتونسته چيزی بنويسه آخه مامان داغونم مادر بزرگت هنوز خوب نشده توکلم فقط به بالا سری است دخترم نازی برای مادر بزرگت دعاکن که مشکلاتمون حل بشه خدا خودش ميدونه چقدر ناراحتم دخترم توی اين دنيا هيچی باارزشتر از پدر و مادر نيست من که از نعمت پدر محروم هستم با اون دستای کوچکت که همش دعا ميکنی اين دفعه برای عزيزت دعاکن دختر اين چندوقت عکس ها برات با هم میگذارم                ...
30 مهر 1393

شيطون

نازنين زهرا دخترم خيلی بزرگ شده ای کارهای ميکنی که دلم ميخواد بخورمت خيلی مامان و بابا دوست دارن الهی فدات بشيم که اينقدر نازی     ...
9 مهر 1393
1