دختر گلم نازنين زهرا

بابا

کودکی، دخترکی موقع خواب ، سخت پاپیچ پدر بود و از او میپرسید: زندگی چیست؟ پدرش از سر بی صبری گفت: زندگی یعنی عشق.... دخترک با سر پرشوری گفت: عشق را معنی کن؟؟!!!! پدرش داد جواب: بوسه ی گرم تو بر گونه ی من دخترک خنده برآورد ز شوق گونه های پدرش را بوسید زان سپس گفت: پدرم... عشق اگر بوسه بُود بوسه هایم همه تقدیم تو باد....! ...
23 دی 1394

بدون عنوان

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!   مکـــث میکنـــــم ...!   انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را ,   جـــــا گذاشتـــــه ام !   مثلــــــــــا"...   در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش   در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ...
23 دی 1394
1