دختر گلم نازنين زهرا

سال1396

دختر نازم سال 95 با تمام بدی هاش تمام شد و کسانی باعث شده اند مامانت تو خونه باشه تقاص کاراشون رو دادند دخترم خیلی سخته این روزها ولی تا وقتی تو هستی همه مشکلات را باید تحمل کنیمعید هیجا نرفتیم قرار هفته دیگه بریم شیرازبه امیدخدا مسافرتخوبی باشه دخترم نازنیم خیلی دوست دارم 
23 فروردين 1396
1