دختر گلم نازنين زهرا

سال 97

دختر نازم بعد از به دنیا آمدن آبجی خیلی وقت ندارم خاطرات برات بنویسم دخترم رفتی پیش دبستانی این چند وقت بندر هم رفتیم با همه فرشته خیلی دوست دارم چند روز دیگه تولدت هست پیشاپیش تولدت مبارک
11 آذر 1397
1