دختر گلم نازنين زهرا

خوشبختي را كجا مي‌توان يافت؟

از خدا پرسيد: «خوشبختي را كجا مي‌توان يافت؟» خدا گفت: «آن را در خواسته‌هايت جستجو كن و از من بخواه تا به تو بدهم.» با خود فكر كرد و فكر كرد: «اگر خانه‌اي بزرگ داشتم بي‌گمان خوشبخت بودم.»  خداوند به او داد. «اگر پول فراوان داشتم يقيناً خوشبخت‌ترين مردم بودم.» خداوند به او داد.  اگر... اگر... و اگر... اينك همه چيز داشت اما هنوز خوشبخت نبود. از خدا پرسيد: «حالا همه چيز دارم اما باز هم خوشبختي را نيافتم.» خداوند گفت: «باز هم بخواه.» گفت: «چه بخواهم؟ هر آنچه را كه هست دارم.» ...
8 شهريور 1393
1